20160515_Gyumri_Milano_014

20160515_Gyumri_Milano_014 Milano, Gaetano Pini